www.comuneescalaplano.info/h7103


Contesto Pagina

Cuncursu Literàriu in Lìngua Sarda - segunda editzioni

Scalepranu e sa Poesia

Scalepranu e sa Poesia

Cuncursu Literàriu in Lìngua Sarda

"Poetendi e Contendi - Scalepranu in poesia"

segunda editzioni


S'Aministratzioni de Scalepranu imparis a sa Biblioteca cumunali e a s'Ufìtziu de sa lìngua sarda etat su bandu po sa segunda editzioni de su cuncursu literàriu "Poetendi e Contendi - Scalepranu in poesia".


Podint pigai parti a su cuncursu iscridoris de poesia e de prosa, cun òperas iscritas in cali si siat barianti de sa lìngua sarda.

Is òperas no depint èssiri mai istètias publicadas ne premiadas in àterus cuncursus literàrius, depint èssiri datiloscritas o iscritas a manu cun una grafia crara.

Sa prima setzioni "Prosa e Poesia" est po totus is chi bolint pigai parti.

Sa segunda setzioni est isceti po is istudentis de is iscolas de Scalepranu.

Po pigai parti a sa setzioni "Poesia" tocat a presentai una poesia a tema lìberu, de no prus de 60 versus, in tres còpias.

Po pigai parti a sa setzioni "Prosa" tocat a presentai unu contu o una novella de no prus de 10 pàginas, in tres còpias.

In prus, chini ddu podit fai, est invitau a mandai is cumponimentus fintzas in formau digitali (floppy disk o CD).

Si podit pigai parti a una setzioni isceti (cun una poesia o unu contu o cun una poesia e unu contu, presentadas in duas bustas difarentis).

Is cuncurrentis chi no ant cumpriu is dexot'annus depint èssiri autorizaus de su babu o de sa mama.

Is cumponimentus no depint èssiri firmaus, ma tocat a ddis ponni unu dìciu o unu nòmini imbentau, ispedius o portaus, aintru de una busta serrada, a su comunu. Aintru de sa busta tocat a ponni fintzas un'àtera busta cun unu fòlliu cun sa firma de s'autori, su nòmini beru, s'indirizu, nùmùru de telèfunu, su nòmini imbentau o su dìciu de s'opera presentada e inprus una decrarada innui s'autori impromit de arrispetai, de unu totu, su bandu de su cuncursu. In foras de sa busta tocat a iscriri a cali setzioni si bolit pigai parti.

Is cumponimentus depint arribai a su cumunu de Scalepranu a custu indirizu: "Cumunu de Scalepranu bia Sìndigu G. Carta 18 08043 Scalepranu" ispedias po mesu de su serbìtziu postali o portadas in deretura, a s'Ufìtziu de su Protocollo de su cumunu aintru de sa una (13,00) de sa primu dia de mesi de idas de su 2008 (1/12/2008).

Is operas ant a èssiri giudicadas de una Giuria de espertus e su parri insoru andat arrispetau.

Ant a èssiri premiaus is primus tres classificaus de dònnia setzioni:

SETZIONI PRIMA
est aberta a totus

a) Setzioni Poesia:
 • 1° prémiu 500 eurus
 • 2° prémiu 250 eurus
 • 3° prémiu 100 eurus

b) Setzioni Prosa:
 • 1° prémiu 500 eurus
 • 2° prémiu 250 eurus
 • 3° prémiu 100 eurus

SETZIONI SEGUNDA
est aberta sceti a is studentis de is iscolas de Scalepranu

a) Setzioni Poesia:
 • 1° prémiu 300 eurus
 • 2° prémiu 150 eurus
 • 3° prémiu 50 eurus

b) Setzioni Prosa:
 • 1° prémiu 300 eurus
 • 2° prémiu 150 eurus
 • 3° prémiu 50 eurus

Is autoris permitint a su Cumunu de Scalepranu de imperai is operas po cali si siat pubricatzioni o atividadi culturali.

Agatais a manca totu sa modulìstica chi serbit po pigai parti a su cuncursu.

iChi boleis iscarrigai su lìburu intreu de su primu cuncursu in formau pdf incrai innoi
DOCUMENTATZIONI DE SU CONCURSU

SCARRIGA SU MÓDULU PO PARTECIPAI A SU CUNCURSU

CASTIA SA BROCHURE

CASTIA SU BANDU CUMPRETU DE SU CUNCURSU
INTRA A SA SETZIONI DEDICADA A SA PRIMA EDITZIONI DE SU CUNCURSUTraballu fatu cun s'agiudu de sa Provìncia de Casteddu e de sa Regioni Autonoma de sa Sardìnnia cunfroma a sa L.R. n. 26/97

Po imperai beni bisongiat a tènniri Adobe Reader chi si podit iscarrigai de badas cracchendi innoi: Adobe Reader

TORRA A S' Ufítziu de sa Língua Sarda


Validatori