www.comuneescalaplano.info/h7103


Contesto Pagina

Cuncursu Literàriu in Lìngua Sarda - sa de tres editzionis

Cuncursu Literàriu in Lìngua Sarda

"Poetendi e Contendi - Scalepranu in poesia"

sa de tres editzionis


Bandu de Cuncursu
S'Aministratzioni de Scalepranu ghetat su bandu po sa de tres editzionis de su cuncursu literàriu "Poetendi e Contendi - Scalepranu in Poesia".


Podint pigai parti a su cuncursu iscridoris de poesia e de prosa, cun òperas iscritas in calisisiat barianti de sa lìngua sarda.
Is òperas no depint èssiri mai istètias publicadas ne premiadas in àterus cuncursus literàrius, depint èssiri datiloscritas o iscritas a manu cun una grafia crara.
Su cuncursu si dividit in duas setzionis:
Sa prima setzioni "Poesia e Prosa" est po totus is chi bolint pigai parti.
Sa segunda setzioni est isceti po is istudentis de is iscolas de Scalepranu.
Po pigai parti a sa setzioni "Poesia" tocat a presentai una poesia a tema lìberu, de no prus de 60 versus, in tres còpias.
Po pigai parti a sa setzioni "Prosa" tocat a presentai unu contu o una novella de no prus de 10 pàginas, in tres còpias.
In prus, chini ddu podit fai, est invitau a mandai is cumponimentus fintzas in formau digitali (floppy disk o CD).
Si podit pigai parti a una setzioni isceti (cun una poesia o unu contu o cun una poesia e unu contu, presentadas in duas bustas difarentis).
Is cuncurrentis chi no ant cumpriu is dexot'annus depint èssiri autorizaus de su babu o de sa mama.
Is cumponimentus no depint èssiri firmaus, ma tocat a ddis ponni unu dìciu o unu paranòmini, ispedius o portaus, aintru de una busta serrada, a su comunu. Aintru de sa busta tocat a ponni fintzas un' àtera busta cun unu fòlliu cun sa firma de s'autori, su nòmini beru, s'indirizu, nùmùru de telèfunu, su paranòmini o su dìciu de s'opera presentada e inprus una decrarada innui s'autori impromit de arrispetai, de unu totu, su bandu de su cuncursu. In foras de sa busta tocat a iscriri a cali setzioni si bolit pigai parti.
Is cumponimentus depint arribai a su cumunu de Scalepranu a custu indirizu: "Cumunu de Scalepranu bia Sìndigu Giuanni Carta 18, 08043 Scalepranu". Ispedias po mesu de su serbìtziu postali o portadas in deretura a s'Ufìtziu de su Protocollo de su cumunu aintru de su trinta de mesi de ladàmini de su 2009.
Is òperas ant a èssiri giudicadas de una Giuria de espertus e su parri intzoru andat arrispetau.
Ant a èssiri premiaus is primus tres classificaus de dònnia setzioni.

PRIMA SETZIONI
est aberta a totus

a) Setzioni Poesia:
 • 1° prémiu 500 eurus
 • 2° prémiu 300 eurus
 • 3° prémiu 100 eurus

b) Setzioni Prosa:
 • 1° prémiu 500 eurus
 • 2° prémiu 300 eurus
 • 3° prémiu 100 eurus

SEGUNDA SETZIONI
est aberta sceti a is studentis de is iscolas de Scalepranu

a) Setzioni Poesia:
 • 1° prémiu 250 eurus
 • 2° prémiu 150 eurus
 • 3° prémiu 50 eurus

b) Setzioni Prosa:
 • 1° prémiu 250 eurus
 • 2° prémiu 150 eurus
 • 3° prémiu 50 eurus

Is autoris permitint a su Cumunu de Scalepranu de imperai is òperas po calisisiat pubricatzioni o atividadi culturali.
Sa premiatzioni at a èssiri in su mesi de idas in s'aposentu de su Consillu Comunali de Scalepranu.

Totu sa documentatzioni e sa modulìstica chi serbit po partecipai a su cuncursu dd'agatais in su situ web:

www.comune.escalaplano.ca.it
DOCUMENTATZIONI DE SU CONCURSU

SCARRIGA SU MÓDULU PO PARTECIPAI A SU CUNCURSU

CASTIA SA BROCHURE

SU BANDU CUMPRETU DE SU CUNCURSU
INTRA A SA SETZIONI DEDICADA A SA PRIMA EDITZIONI DE SU CUNCURSU

INTRA A SA SETZIONI DEDICADA A SA SEGUNDA EDITZIONI DE SU CUNCURSU

INTRA A SA SETZIONI DEDICADA A SA DE CUARTA EDITZIONI DE SU CUNCURSUTraballu fatu cun s'agiudu de sa Provìncia de Casteddu e de sa Regioni Autonoma de sa Sardìnnia cunfroma a sa L.R. n. 26/97

Po imperai beni bisongiat a tènniri Adobe Reader chi si podit iscarrigai de badas cracchendi innoi: Adobe Reader

TORRA A S' Ufítziu de sa Língua SardaValidatori