www.comuneescalaplano.info/h7103


Contesto Pagina

Festa de Santu 'Anni Battista

Scalepranu

Su 22 - 23 - 24 de mesi de làmpadas


Programa:

Cenabura 22
  • A is 10,00 de noti (in Fossada) sonat su grupu musicali "Sa Cuncòrdia".

Sàbudu 23
  • A is 6 de merì sa Missa Santa in sa crèsia de Santu Srebestianu.
  • Sighit apustis sa prucessioni, chi acumpàngiat su Santu a sa crésia de Santu 'Anni, impari a su "grupu Folk de S. Srabadori", a "is tracas" e a is "cuadderis".
  • Beneditzioni de su Santu, e cumbidu po totus de parti de is butegheris.
  • A is 10,00 de noti (in Fossada) sonat e cantat su grupu musicali


"Il Calendario":

Domìnigu 24


  • A is 8 e a is 11,00 de mengianu is Missas Santas in sa crésia de Santu Srebestianu.
  • A mesudì e mesu (12,30) po prandi petza de brebei a buddiu, in donu po totus de parti de su Comitau.
  • A is 6 de merì sa Missa Santa, in sa crésia de Santu 'Anni, sighit sa prucessioni po ndi torrai su Santu a bidda, impari a su "grupu Folk de Santu Srabadori", a "is tracas", e a is cuadderis.
  • A is 10,00 de noti in (Pratza Sedda) mùsica cun su grupu "Terra Mia"


Su Comitau si cumbidat a pigai parti e augurat a totus Bonas Festas.


Validatori