www.comuneescalaplano.info/h7103


Contesto Pagina

Cuncursu Literàriu in Lìngua Sarda - 4a editzioni

Cuncursu Literàriu in Lìngua Sarda

"Poetendi e Contendi - Scalepranu in poesia" - 4a editzioni


Bandu de Cuncursu

S'Aministratzioni de Scalepranu ghetat su bandu po sa de cuatru editzionis de su cuncursu literàriu "Poetendi e Contendi - Scalepranu in Poesia".


A su Cuncursu podint pigai parti poetas e iscridoris cun òperas iscritas in calisisiat barianti de sa língua sarda.

Po pòdiri pigai parti a su Cuncursu no si pagat nudda, ma sa partecipatzioni cumportat s'arrispetu de totu is normas istabilias in su regolamentu.

Su Cuncursu est dividiu in duas setzionis:

 • PRIMA SETZIONI: "Poesia" e "Prosa" in língua sarda - aberta a totus chentza límitis de edadi;
 • SEGUNDA SETZIONI: "Poesia " e "Prosa" in língua sarda - arriservada a is istudentis de is iscolas elementaris, médias e superioris de Scalepranu.

Is òperas no depint èssiri mai istètias pubricadas ne premiadas in àterus cuncursus literàrius.

Si podit pigai parti a una setzioni isceti (cun una poesia o unu contu oghinò cun una poesia e unu contu, presentaus in duas bustas diffarentis).

Po pigai parti a sa setzioni "Poesia" tocat a presentai una poesia a tema lìberu, de no prus de 60 versus.

Po pigai parti a sa setzioni "Prosa" tocat a presentai unu contu o una "novella" de no prus de 10 pàginas.

Is cumponimentus depint èssiri arretulaus, iscritus cun su computer cumenti documentu word carateri times new roman 12, no depint èssiri firmaus, ma tocat a ddis ponni unu Dìciu o unu Paranòmini, ispedius o portaus, aintru de una busta serrada, a su Comunu aintru de sa dia istabbilia. Aintru de sa busta imparis a su cumponimentu (una copia), tocat a ponniri fintzas un'àtera busta serrada e chi no siat trasparenti, cun unu fòlliu

(SCARRIGA SU MÓDULU PO PARTECIPAI)

cun sa firma de s'autori, su nòmini beru, s'indirizu, nùmùru de telèfunu, su paranòmini o su dìciu de s'opera presentada e in prus una decrarada innui s'autori impromit de arrispetai, de unu totu, su bandu de su cuncursu e ca su cumponimentu presentau est òpera cosa sua, ca no est istétiu mai pubricau in líburus o giornalis, ne mai premiau o sinnalau in àterus cuncursus. Po is cuncurrentis chi no ant cumpriu is dexot'annus, sa ischeda de partecipatzioni depit èssiri firmada de su babu o de sa mama.

In foras de sa busta tocat a iscriri a cali setzioni si bolit partecipai (Prosa o Poesia prima setzioni o setzioni arriservada a is istudentis de Scalepranu - Cuncursu leteràriu in língua sarda).

Is cumponimentus depint arribai a su Cumunu de Scalepranu a custu indirizu: "Cumunu de Scalepranu bia Sìndigu Giuanni Carta 18, 08043 Scalepranu". Ispedius po mesu de su serbìtziu postali o portaus in deretura a s'Ufìtziu de su Protocollo de su Cumunu aintru de su catodixi de gennaxu de su 2011.

Is òperas ant a dèpiri èssiri mandadas, in prus de sa còpia imprentada cumenti eus giai nau, fintzas in formau digitali (floppy disk o CD ROM) aintru de sa pròpriu busta, oghinò podint èssiri mandadas cun sa posta eletrònica, a s'indirizu e-mail poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it sa e-mail depit portai po oggetu "òpera presentada a sa de cuàturu editzionis de su cuncursu literàriu in lìngua sarda".

Si precisat ca sa Cumissioni de su Cuncursu at a averiguai e a valutai, in forma anònima, isceti is òperas imprentadas.

A'terus documentus chi no funt de òbbrigu ma chi s'autori at a bòlliri mandai cumenti: fotografias o pinturas, informatzionis de sei etotu, glossàrius etc. depint èssiri aunius a sa versioni in formau digitali (floppy disk o CD ROM) o a sa e-mail poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it

No ant a èssiri valutadas is òperas chi presentint in su fólliu cun su cumponimentu calisisiat sinnu, chi potzat fàiri cumprèndi chini est s'autori.

No ant a èssiri valutadas mancu is òperas chi ant a arribai a su Cumunu apustis de sa data istabbilia (su catodixi de gennaxu de su 2011).

Cunfroma a cantu at istabiliu sa Lei 1962003 e is modíficas sighentis, sa partecipatzioni a su cuncursu cumportat de parti de s'autori, s'autorizatzioni a su manixu de is datus personalis po totu su chi pertocat a su cuncursu. Po is chi no tenint ancora dixot'annus at a tenni balori sa decrarada fata de su babu o de sa mama.

Prémius

Is òperas ant a èssiri giudicadas de sa Giuria de su cuncursu chi a s'acabbu de is trabballus at a isceddai is primus tres classificaus po dónnia setzioni e at a sinnallai is chi funt arresultaus meritevulis. Sa Giuria at a pòdiri donai mentzionis ispecialis e at a tènniri sa facultadi de non donai unu o prus prémius chi no arriconnoscit òperas chi tengant balori. Su parri de sa Giuria no podit èssiri cuntestau.

Ant a èssiri premiaus is primus tres classificaus de dònnia setzioni

Is prémius de su cuncursu funt:

SETZIONI PRIMA
Aberta a totus chentza de límitis de edadi

a) Setzioni Poesia:
 • 1u prémiu Euro. 500,00
 • 2u prémiu Euro. 300,00
 • 3u prémiu Euro. 100,00

b) Setzioni Prosa:
 • 1u prémiu Euro. 500,00
 • 2u prémiu Euro. 300,00
 • 3u prémiu Euro. 100,00

SETZIONI SEGUNDA
Istudentis de sa iscola elementari média e superioris de Scalepranu

a) Setzioni Poesia:
 • 1u prémiu Euro. 500,00
 • 2u prémiu Euro. 300,00
 • 3u prémiu Euro. 100,00

b) Setzioni Prosa:
 • 1u prémiu Euro. 500,00
 • 2u prémiu Euro. 300,00
 • 3u prémiu Euro. 100,00

Is autoris premiaus ant a èssiri avvisaus luegus, e ddis at a èssiri comunicau su logu e s'ora de sa premiatzioni. Prémius e arriconnoscimentus ant a dépiri èssiri cunsenniaus in is manus de s'autori. Chi custu no est possibili, tocat a informai su Cumunu e sa Cumissioni de modu chi su prémiu potzat èssiri intregau a una persona autorizada cun dèlega de s'autori.

Su Cumunu non si pigat nisciuna arresponsabbilidadi po is prémius chi no benint arritiraus.

Is cumponimentus presentaus no ant a èssiri torraus a is autoris, e su Cumunu tenit sa facurtadi de ddus pubricai o de ddus imperai in calisisiat atividadi culturali.

Is autoris autorizant a su Cumunu de Scalepranu a pubricai is òperas in is formas e in is médius imperaus oindì, chentza chi ddis ispetit nisciuna arrecumpensa. Intamus, ónnia deretu de copyright de su cumponimentu abarrat a s'autori de s'òpera.

S'arregorta de is òperas at a èssiri a dispositzioni de totus in sa bilioteca Comunali de Scalepranu. Is cumponimentus premiaus ant a èssiri pubricaus in su situ web:

www.comune.escalaplano.ca.it

Sa premiatzioni de su Cuncursu s'at a fàiri in s'aposentu de su Consillu Comunali de Scalepranu de su 16 de abrili de su 2011.

Ant a èssiri cumbidaus totu is chi ant pigau parti a su Cuncursu, is iscolas e totu is Scalebranesus. Apustis de sa presentada se is arrisultaus de su Prémiu literàriu, sa Giuria at a decrarai e a premiai is bincidoris, chi ant a pòdiri lìgiri is cumponimentus premiaus.

Totu sa documentatzioni e sa modulìstica chi serbit po partecipai a su cuncursu dd'agatais in custu situ.
Is àteras editzionis

INTRA A SA SETZIONI DEDICADA A SA PRIMA EDITZIONI DE SU CUNCURSU

INTRA A SA SETZIONI DEDICADA A SA SEGUNDA EDITZIONI DE SU CUNCURSU

INTRA A SA SETZIONI DEDICADA A SA DE TRES EDITZIONIS DE SU CUNCURSU
NOVIDADIS

Sa premiatzioni de su Cuncursu s'at a fàiri in s'aposentu de su Consillu Comunali de Scalepranu su sexi de abrili de su 2011 h. 16.00

Is autoris premiaus ant a èssiri avvisaus luegus - Ant a èssiri cumbidaus totu is chi ant pigau parti a su Cuncursu.

DOCUMENTATZIONI DE SA 4ª EDITZIONI DE SU CONCURSU

SCARRIGA SU MÓDULU PO PARTECIPAI A SU CUNCURSU

CASTIA SU BANDU CUMPRETU DE SU CUNCURSU

AVVISU DE SA PREMIATZIONI

Bincidoris de su cuncursu setzioni aberta a totus:

OPERAS PREMIADAS

Setzioni po is studentis de sa iscola de Scalepranu:

OPERAS PREMIADAS

Sa presentada de is operas:

presentada de su Sindigu

isterrida de su Presidenti de sa Cumissioni de su Cuncursu

Setzioni aberta a totus - IS POESIAS PREMIADAS

1u prémiu - Ollu ancora bolai Piredda Paoloni Teresa

2u prémiu - Punzos serrados Piras Antonio

3u prémiu - Liaddùra Tirotto Giuseppe

IS CONTUS PREMIAUS

1u prémiu - Che candela 'e chera Brundu Antonio

2u prémiu - Unu contu Sestu Marinella

3u prémiu - De domìnigu Secci Giancarlo
Po dónnia informatzioni podeis iscriri a:

COMUNA DE SCALEPRANU
bia Síndigu Giuanni Carta 18
08043 Scalepranu

Teléfunu 070.954101 - 070.9541030 - 070.9541033 - fax 070.9541020


poetendiecontendi@comune.escalaplano.ca.it

comunediescalaplano@tiscali.it

BIBLIOTECA COMUNALI DE SCALEPRANU
bia Santu Srebestianu, 1
08043 Scalepranu

Teléfunu 070.951205

biblioescalaplano@tiscali.itTraballu fatu cun s'agiudu de sa Provìncia de Casteddu e de sa Regioni Autonoma de sa Sardìnnia cunfroma a sa L.R. n. 26/97

Po imperai beni bisongiat a tènniri Adobe Reader chi si podit iscarrigai de badas cracchendi innoi: Adobe Reader

TORRA A S' Ufítziu de sa Língua Sarda


Validatori