www.comuneescalaplano.info/h7103


Contesto Pagina

Ufítziu de sa Língua Sarda

Comunu de Scalepranu - Províntzia de Sud Sardigna

Comunu de Scalepranu - Províntzia de Sud Sardigna

Ufítziu de sa Língua Sarda de Scalepranu. Progetu annu 2020

Su Comunu de Scalepranu e s'Unioni de is Comunus de su Gerrei faint sciri a totus is interessadus ca de su 6 de su mesi de donniasantu 2020 at a èssiri ativu s'Ufìtziu de Lìngua Sarda de su Comunu de Scalepranu.

Su progetu "Chistionaus su sardu traballendu e spassiendusiri" est finantziadu de sa L. 482/99 po s'amparu de is minorias linguìsticas istòricas e at a èssiri gestiu de Orientare s.r.l. finas a su 31 de martzu 2021.

S'Ufìtziu, po mori de s'emergéntzia de COVID-19, at a traballari de domu ma at a èssiri ativu ònnia cenàbura a mengianu, de is 8 e mesu a sa una e mesu (8:30-13:30).

S'operadora, Rita Trudu, at a èssiri a disponimentu po calisisiat cosa, curiosidadi o informu a sa mail trudu.rita@gmail.com.

Ligi s'avisu
Ufítziu de sa Língua Sarda de Scalepranu - progetu annu 2019

Su Comunu de Scalepranu, alleau de sa Províntzia de su Sud Sardigna in su progetu "Sighidura de sa sperimentatzioni linguística", cunformas a sa L.482/99, fait sciri a is tzitadinus ca de su 2 de Donniasanti 2020 est ativu s' Ufítziu de Língua Sarda.

S'Ufítziu po immoi trabballat de domu in manera "Trabballu Agili" fintzas a s'acabbu de s'apretu Corona Virus. Su progetu est finatziau cun su dinai de sa Regioni Autònoma de Sardigna, cunformas a sa L. 482/99 "Normas in matéria de amparu de is minorias linguísticas storicas".

Podei cuntatai s'operadora de s'Ufítziu, Dott.ra Valeria Lecca mandendi una "e-mail" a: uf.linguasarda@yahoo.it

S'Ufítziu fait servítziu su lunis de is duas a is seti (14:00 - 19:00). S'Ufítziu de Língua Sarda est ativu de su 02 de Donniasanti 2020 fintzas a su 21 de su mesi de Idas 2020 e, sarvu càmbius po mori de esigèntzias de s'operadora o disponimentus nous po sa situatzioni de s'emergèntzia sanitària Covid-19, est abertu segundu su calendàriu e s'oràriu chi sighit:

Mesi de Donniasanti 2020

02.11.2020 oras 14:00 - 19:00
09.11.2020 oras 14:00 - 19:00
16.11.2020 oras 14:00 - 19:00
23.11.2020 oras 14:00 - 19:00
30.11.2020 oras 14:00 - 19:00

Mesi de Idas 2020

07.12.2020 oras 14:00 - 19:00
14.12.2020 oras 14:00 - 19:00
21.12.2020 oras 14:00 - 19:00

Ufítziu de sa Língua Sarda de Scalepranu - progetu annu 2018

Si fait sciri ca S'Ufìtziu de sa lìngu a sarda de Scalepranu est abertu sa cenàbara de is undixi a sa una (11:00 - 13:00) in su comunu e de is tres a is cincu (15:00 - 17:00) in sa Biblioteca comunali.

S'Ufìtziu est abertu a totus cussus chi bollint imparai a scriri o tenint abisòngiu de furriai in sardu calancuna cosa o po fueddai apitzus de sa stòria e cultura sarda.

Is attus publicaus s'ant a ponni in custu giassu internet: https://ulsarcidanubarbagia.wordpress.com

Podeis cuntatai s'operadora a custa lìtera eletrònica: uf.linguasarda@yahoo.it

Ligi s'avisu

Cursus de lingua sarda

Su sportellu de sa Lìngua Sarda de Scalepranu fait sciri po is Cursus de lingua Sarda de I°, II°, III° livellu destinaus prus che totu a su personali in servìtziu in is amministratzionis pùblicas e obertus a totus is citadinus interessaus.

Po ndi sciri de prus si podit pregontai a su Sportellu de Scalepranu sa cenàbara de is undixi a sa una (11:00 - 13:00) in su comunu, e de is tres a is cincu (15:00 - 17:00) in sa Biblioteca comunali.

Ligi s'avisu

Su folliu po s'assenta a cu cursu

Ufítziu de sa Língua Sarda de Scalepranu - progetu annu 2016

Fintzas ocannu torrat a oberri su sportellu lìnguìsticu de s'Ufìtziu de sa Lìngua Sarda Sarcidanu Barbàgia de Seulu. Comenti a s'annu passau su sportellu at a essi gestiu de s'Istitutu Camillo Bellieni de Sàssari, coordinadori scientìficu e responsàbili de su progetu.

Is biddas chi ndi faint parti funt dexi: Isili, Nuradha, Nuragus, Geroni, Serri, Biddanoa 'e Tulu, Seulu, Sàdili, Scalepranu e Stersili.

Su Sportellu est finantziau sempri de sa Lei de su stadu italianu, sa 482 de su 1999 (Normas in matèria de tutela de is minoràntzia linguìsticas stòricas) e ocannu fintzas de una integratzioni de sa RAS (L.R. 15 de martzu 2012 n. 6 art. 2 comma 13).

Su servìtziu s'at a ocupai de sa furriadura in sardu de is dicumentus de s'amministratzioni comunali, de is avisus a sa populatzioni, tradutzioni de brochures, locandinas o manifestus po festas, presentadas de librus de scrìdoris sardus, consulèntzia linguìstica a sa genti de sa bidda, a is sòtzius (sportivus o culturalis), a is ludotecas, a is bibliotecas, a is impiegaus comunalis e a is scolas.
Su sportellu at a apariciai atòbius, cunvènnius, giogus po is piciocheddus, laboratòrius, atividadis de spàssiu e de imparu, e fainas po stentai e imbitzai is piciocheddus e is famìlias insoru a chistionai su sardu in ònnia ocasioni).

Is operadoris ant a èssiri Ivan Marongiu (Nuradha, Nuragus, Isili, Seulu, Stersili) e Teresa Murgioni (Biddanoa'e Tulu, Sàdili, Scalepranu, Geroni, Serri).

Su Sportellu in Scalepranu at a essi obertu ogna mèrcuris de is 9.00 a is 13.00 in sa Biblioteca Comunali.

Oràriu cumpletu ULS 2016

Oràriu de su sportellu de Scalepranu

Po atras informatzionis:

uls.subracomunale.isili@gmail.com

Po sighiri is atividadis de su'Ufìtziu castiai su blogComunu de Scalepranu Províntzia de Casteddu

Ufítziu de sa Língua Sarda de Scalepranu - progetu annu 2015


Su chi fait su sportellu linguìsticu (o Ufìtziu po sa Lìngua Sarda) est su de assegurai s'umperu de sa lìngua, iscrita e fueddada, in sa relatzioni intra de is tzitadinus e de s'aministratzioni pùblica, e de favorèssiri is atividadis chi giuant a sa lìngua e chi agiudant a sa cultura de minoria, segundu is leis chi balint po custu iscopu, faendi totu su chi serbit, cun atzionis e istrumentus, po lompi a su bilinguismu.
Intra de is servìtzius chi garantit s'Ufìtziu po sa Lìngua Sarda ddui funt:

  • furriadura in sardu de àutus ufitzialis de vàrias calidadis, de iscritas de dònnia tipu e de totu sa comunicatzioni chi est dereta a sa genti;
  • aprontamentu, imprenta e spratzinadura de paperis de cumpilari po su pùblicu;
  • imprenta e spratzinadura in is aministratzionis pùblicas de materiali chi serbit po torrai valori a sa lìngua e a sa cultura sarda;
  • atividadis de animatzioni, po informari e fai connòsciri sa lei 482/99 e is atras leis de amparu e de valorizatzioni de sa lìngua locali;
  • cuntatu cun is utentis fintzas e cun agiudu telefònicu;
  • aprontamentu de materiali chi agiudit a imparai sa lìngua, fatu impari cun is "servìtzius culturalis" de su comunu;
  • atòbius cun is dipendentis de s'enti cun s'iscopu de fai crèsciri sa connoscèntzia de sa lìngua e sa capassidadi de dd'umperai;
  • collaboratzioni cun is ufìtzius de is Servìtzius Culturalis.

Cuntatus:
uls@comune.escalaplano.ca.it - ulsisili@tiscali.it

Po ndi sciri de prus podeis abisitai su Blog de is ComunusCURSU DE LÍNGUA E CULTURA SARDA


Giòbia 15 de mese de ladàmini 2015 at a cumentzai su Cursu de Lìngua Sarda de 30 oras (unu atòbiu de 3 oras po ònnia comunu), apariciau de su Sportellu Linguìsticu de Sarcidanu-Barbàgia de Seulu

Su calendàriu previdit duus atòbius de tres oras de fai in donniunu de is 10 comunus chi faint parti de su progetu.

Custu est su calendàriu de is atòbius (30 oras in totu, partzias in is dexi comunus):

Stersili
giòbia 15 de mese de ladàmini (15.00 -16.30, Biblioteca) giòbia 5 de onniasantu (15.00 -16.30 Biblioteca)

Seulu
martis 20 de mese de ladàmini (15.00 -16.30, Biblioteca) martis 27 de mese de ladàmini (15.00 -16.30, Biblioteca)

Biddanoa 'e Tulu
giòbia 29 de mese de ladàmini (16.00 -17.30, Biblioteca) giòbia 12 de onniasantu (16.00 -17.30, Biblioteca)

Sàdili
lunis 2 de onniasantu (15.00 -16.30, Biblioteca) lunis 9 de onnniasantu (15.00 -16.30, Biblioteca)

Isili
martis 3 de onniasantu (15.00 -18.00, Biblioteca)

Nuragus
mèrcuris 4 de onniasantu (15.00 -16.30, Sala Cunsillu)

Serri
martis 10 de onniasantu (16.00-19.00, Ex Monti Granàticu)

Nuradha
mèrcuris 11 de onniasantu (15.00-18.00, Sala cunsillu)

Geroni
martis 17 de onniasantu (15.00 / 18.00, Comunu)

Scalepranu
mèrcuris 18 de onniasantu (15.00-18.00, Sala cunsillu)

Su cursu est dedicau a is dipendentis pùblicus ma est abertu a totu is interessaus. Po s'assentai bastat a cumpilai su follu e a ddu torrai a mandai a s'indiritzu ulsarcidanubarbagia@tiscali.it, o puru a uls@comune.escalaplano.ca.it o a ivanmarongiu@gmail.com.

Iscarriga su follu de iscritzioni a su cursuCun unu lìburu a tiatru!!!
Su cada die teatro, in collaboratzioni cun su Sistema Bibliotecàriu de su Comunu de Casteddu, torrat a cuncordari fintzas cust'annu s'initziativa po sa valorizatzioni de sa letura e po s'abertura a pùbbricus tiatralis nous, aintru de sa stagioni tiatrali 2015 La Vetreria: Cun unu lìburu a tiatru!!!

Càstia sa locandina..ISCRIRI IN SARDU
Cursu de limba e cultura Sarda
Mèrcuris, su 27 de onniassantu 2013 at a cumentzai su Cursu de Lìngua Sarda de 60 oras, apariciau de su Sportellu Linguìsticu de Sarcidanu-Barbàgia de Seulu

Ligi l'avisu

Su calendàriu previdit duus atòbius de tres oras de fai in donniunu de is 10 comunus chi faint parti de su progetu: in custa manera in setantacincu e prus iscritus, intra de dipendentis de is amministratzionis e citadinus, s'ant a pòdiri mòviri in su territòriu po pigai parti a su cursu, sceberendi diis e oràrius chi prus ddis benint a beni.

Po informatzionis e po s'iscrizioni: Ligi l'avisu alliongiau e Iscarriga su mòduluDe su 31 de argiolas fintzas a su 23 de austu, in s'ex scola média, est oberta s'ammosta "Il Popolo di Bronzo" de Angela Demontis.

Càstia su Manifestu de s'ammosta13.8.2013 "Festa cun is disterraus 2013"

Cuncursu literàriu 2013 V editzioni "Poetendi e Contendi - Scalepranu in Poesia" ...ligi totu ...

1° Prémiu literàriu de su cumunu de Sàrdara Regulamentu (SARDU ITALIANU) e Scheda de partecipatzioniCalendàriu de is atóbius Cursu de Lìngua Sarda 2012 (L. 482/99)

su cursu (finantziau cun sa L. 482/99), at a durai 18 oras e s'at a fai in is comunus de: Biddanoa'e Tulu, I'sili, Nuragus, Scalepranu, po unu totali de 72 oras. Su cursu s'at a fai in is bibliotecas comunalis de dònnia comunu.

Fueddai in sardu a is pipius

13.8.2012 "Festa cun is disterraus 2012"

Martis su 31 de mes'e axrolas 2012 Pratza de Crésia: Passillendi a sonu de música eSu Fuannamoti

Manifestatzioni po s'amparu de is bibliotecas pùbbricas, de is museus e de is situs archeològicus de sa Sardìnnia....ligi totu ...

De s'acabbu de su mesi de abrili de su 2012 at torrau a oberri s'Ufìtziu de sa Lìngua Sarda

Cursu de Lìngua Sarda 2012 finantziau cun dinai de sa lei 482/99

Càstia s'avvisu

Scarrigau su fòlliu po s'iscritzioniCursu de Lìngua Sarda 2011 finantziau cun dinai de sa lei 482/99

Càstia s'avvisu

Scarrigau su fòlliu po s'iscritzioniCuncursu literàriu in Lìngua Sarda "Poetendi e Contendi - Scalepranu in poesia" ...ligi totu ...

13.8.2010 "Festa cun is disterraus 2010"

Max Leopold Wagner in Scalepranu
15-19 màiu 1927 SEIS TOTUS CUMBIDAUS:
domìnigu su 16 de màiu 2010 a is 5 de merì

Aposentu mannu de su Consillu Comunali de Scalepranu

14.8.2009 "Festa cun is disterraus"

13.8.2008 Festa cun is disterraus".....

Sàbudu a is 4 de merì de su 31 de su mesi de màju seis totus cumbidaus.......

Giòbia a is 4 de merì de su 27 de su mesi de Martzu seis totus cumbidaus.......Sa toponomàstica de Scalepranu1° Cuncursu

2° Cuncursu

3° Cuncursu

4° Cuncursu

literàriu in Lìngua Sarda "poetendi e contendi Scalepranu in poesia".PRESENTATZIONI DE TRES LIBRUS DEDICAUS A TRES FEMINAS SARDAS DE CABBALI

SEIS TOTUS CUMBIDAUS A PIGAI PARTI A S'ATÓBIU CUN S'AUTORICursu de língua e cultura sarda 2008

AVISU

Programa de su cursu

Iscritzionis a su cursuMODULISTICA in duas LINGUAS

Propostas e istùdius po un' ortografia normalizada


Fueddai in sardu a is pipius

Essiri bilinguis...
...bolit nai a sciri umperai duas o prus lìnguas cun regularidadi, in totu is cuntestus de sa vida de dònnia dì.
Is vantàgius de su bilinguismu balint po calisisiat lìngua, e duncas non feti po cussas prus connotas (inglesu, francesu, tedescu, spanniolu...) ma fintzas e po is lìnguas de minoria comenti de su sardu.
In Sardinnia teneus una possibilidadi in prus po crèsciri is pipius cun duas lìnguas.LEGISLATZIONI

LEIS REGIONALIS

Istatutu Ispetziale de sa Sardigna_Lege Costitutzionale 26 freàrgiu 1948 n°3

Lei regionali n. 26/97


LEIS NATZIONALIS

Artt. 3 e 6 de sa Costitutzioni

Lei 15.12.1999, n. 482

Circolari applicativa de sa Lei 15/12 1999 n. 482

Lei minorantzas linguísticas D.P.R. 2 de màiu 2001 n. 345

Acòrdiu stadu e regioni apitzus de is minorantzas linguìsticas de su 2002

Circolari de su Ministeru de s'istruzioni pùbrica de su 2006


LEIS EUROPEAS

Cunventzioni Internatzionali po is diritus de s'infàntzia, de su 1989

Carta Europea se is lìnguas Regionalis e minoritàrias, de su 1992

Cunferèntzia mondiali de is diritus umanus, de su 1993

Cunventzioni CEI tutela minorantzas

Cunventzioni CEI protetzioni minorantzasLINK

www.ditzionariu.org

Toninu Rubattu - diz.univ.

www.sardegnacultura.it

www.sotziulimbasarda.net/

www.emigratisardi.com

www.filologiasarda.eu

www.comitau.org

http://sc.wikipedia.org

www.sardinnia.de

www.sufueddu.org

www.sardu.net

www.editorisardi.it

www.condaghes.com

www.ilisso.it

www.librisardi.it

http://web.tiscali.it/papiros

www.cuec.eu

www.aipsa.com

www.colonnedercole.it

http://web.tiscali.it/kenzeneke

www.voyagensardaigne.it

http://web.tiscali.it/alterstampe

www.launeddas.it

www.carloforte.net

www.vilaweb.cat

www.poesiaecantogallura.com

http://nuke.ildiari.euNOVIDADIS

Su sótziu "Casa Natale Antonio Gramsci" ghetat su bandu po sa XII editztioni de su

Cuncursu Literàriu Gramsci

IV Cuncursu de poesia "Peppinu Mereu" Iscadentzìa 17 abrile 2010 "Pro custa terra rosas e beranos"

Bandu cuncursu

Ischeda

3° concorso regionale di poesia in lingua sarda - Peppino Mereu

Pro custa terra rosas e beranos

Prèmiu literàriu Mialinu Pira

Su sótziu "Casa Natale Antonio Gramsci" ghetat su bandu po sa de undixi editztionis de su

Cuncursu Literàriu Gramsci 2008

2° Cuncursu Peppinu Mereu

Su Sòtziu culturale Colletivu Peppinu Mereu 'etat su bandu

Master Lingua e cultura sarde nel contesto mediterraneo

Cenàbara 8 de Friaxu a is cuatru de merì in sa scola mèdia de Gexrei seis cumbidaus a sa presentatzioni de su lìbru Contendi e arrexonendi

Un'agiudu po sa didàtica de sa lìngua sarda in iscola

Atòbiu Lìngua sarda in sa scola: de Casteddu a sa Sardìnnia (de www.emigratisardi.com)

Casteddu in santugaine cunvènniu internatzionale subra s'impreu amministrativu de sas limbas minoritàrias

FESTA CUN IS DISTERRAUS DOMINIGU 12 DE AUSTU 2007

1° Concorso regionale di poesia - Peppino Mereu

Pro custa terra rosas e beranos

Festa de Santu 'Anni Battista Scalepranu Su 22 - 23 - 24 de mesi de làmpadas PROGRAMA

Relazione di su Prof. Dr. Emili Casanova Ordinario di Filologia catalana Università di Valencia

La standardizzazione del Valenzano. Problemi e soluzioni applicabili al sardo

SEMINA'RIUS LIMBA SARDA E..

Cumbènniu apitzus de sa pòlìtiga de sa lìngua in Sardìnnia

CUMBE'NNIU IN CABUDERRA


Po dónnia informatzioni podeis iscriri a:

COMUNU DE SCALEPRANU
bia Síndigu Giuanni Carta 18
08043 Scalepranu
Teléfunu 070.954101 - fax 070.9541020


Validatori