www.comuneescalaplano.info/h7103


Contesto Pagina

Scalepranu e sa Poesia - prima editzioni

Scalepranu e sa Poesia

Scalepranu e sa Poesia

Scalepranu 20 mes'e idas 2006

Prima editzioni


In su 2006 s'est cuncodrada in Scalepranu sa prima editzioni de su Cuncursu literàriu in Lingua Sarda, "Scalepranu e sa poesia". Su cuncursu fut cuncodrau de s'amministratzioni comunali imparis a sa Biblioteca Comunali, a su Sistema bibliotecàriu de su Sarcidanu e a sa Regioni Sarda, e fiat parti de is initziativas culturalis po favoressi s'imperu da sa Lingua e de sa Cultura sarda.

Pratziu in duas setzionis: una de prosa e una de poesia, a su cuncursu ant pigau parti 30 poesias e 17 cumponimentus in prosa.

Una giuria, cumposta de intelletualis, giornalistas e iscridoris connotus e istimaus meda po s'impìnniu fitianu po avalorai sa Lingua Sarda, at mediu su balori litteràriu, poèticu e linguìsticu de totu is òperas.

Bincidoris funt bessius Eliseu Spiga po sa setzioni prosa e Ninu Fadda po sa poesia.

Sa mellus parti de is cumponimentus fuant de scalepranesus, sumpepari iscientis de s'iscola mèdia, ma nd'at arribau de dònnia parti de sa Sardìnnia: de Casteddu, de s'Alighera, de Tàtari, de Logudoru e de sa Gallura de parti de Nùgoro e de su Campidanu, sinnu craru ca sa Lìngua sarda est bia e sa genti tenit praxeri a dda imperai.

Agatais a manca: su lìburu chi aciocat impari totu is òperas

is poesias e is contus chi ant bintu.

Chi boleis iscarrigai su lìburu intreu in formau pdf incrai innoi Escalaplano e la Poesiaòperas premiadas - (in formau pdf)

POESIA

Primu prèmiu IDEAS CHENA ASSENTU Nino Fadda

Su de dus prèmius PRENDA ISTIMADA Carla Maria Casula

Su de tres prèmius NURAXI ARRUBIU Guglielmo Piras

PROSA

Primu prèmiu LUISU E LUTZIFERRU Eliseo Spiga

Su de dus prèmius ABORI SU STORI Stefano Lai

Su de tres prèmius CANNEDDAS DE TRIGU Sandro ChiapporiTrabballu fatu cun s'agiudu de sa Regioni Autonoma de sa Sardìnnia Assessorau de s'Istrutioni Pùbbrica

Po imperai beni bisongiat a tènniri Adobe Reader chi si podit iscarrigai de badas cracchendi innoi: Adobe Reader

TORRA A S' Ufítziu de sa Língua Sarda


Validatori